Portál je možné používať aj zo Slovenska, na Slovenskej verzii usilovne pracujeme.

Všeobecné obchodní podmínky pro zájemce

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro zájemce se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line platformě dostupné na webovém rozhraní www.tutoryme.com (dále jen „webové rozhraní“) včetně souvisejících všeobecných obchodních podmínek pro nabízení lekcí provozovaném společností

Tutoryme s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 08153221

není plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112151

Adresa pro doručování: Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno

Kontaktní e-mail: info@tutoryme.com

 

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní vyhledáváte nabídky lektorů, poptáváte lektorské kurzy či jiné služby nebo webové rozhraní pouze navštěvujete, je nutné řídit se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro zájemce (dále jen „Obchodní podmínky“), které dále vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní. Na služby poskytované lektorům se neuplatní tyto Podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro nabízení lekcí.

1. Úvodní ustanovení

1.1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité některé níže definované pojmy:

 • nabídkou se rozumí nabídka jakéhokoliv lektora, kterou lektor zveřejňuje na webovém rozhraní (zpravidla se jedná o nabídku na výuku jednotlivých předmětů či tematických okruhů);
 • lektorem je každá fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami využívá služeb provozovatele, zejména propaguje prostřednictvím nabídky svoje schopnosti a dále poskytují služby výuky;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro zájemce;
 • materiály lektora se rozumí zejména veškeré informace případně i materiály vložené lektorem v souvislosti s užíváním služby na webovém rozhraní provozovatele, zejména zadáním nabídky – přidáním informací týkající se jeho možností výuky jednotlivých předmětů či tematických okruhů;
 • obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré texty, materiály a informace, předkládané provozovatelem jako součást služby provozovatele;
 • provozovatelem je naše společnost Tutoryme s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 08153221, není plátcem DPH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112151;
 • nabídkou lektora se rozumí nabídka výuky specifikovaného předmětu či okruhu, který je nabízen na webovém rozhraní provozovatele a lze prostřednictvím webového rozhraní provozovatele zakoupit;
 • služby provozovatele (nebo jen „služby“) jsou služby, které provozovatel prostřednictvím webového rozhraní poskytuje. Jedná se především o propagační a inzertní služby, služby nezbytné k poskytnutí výuky a komunikaci mezi zájemcem a lektorem, služby týkající se správy nabídek, odpovědi na dotazy a další služby uvedené na webovém rozhraní;
 • smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb (zejména poskytování výukových lekcí lektorem) či jiná smlouva uzavřená mezi zájemcem a lektorem dle těchto obchodních podmínek;
 • termín poskytnutí služby je okamžik, který je stanovený jako začátek poskytnutí služby lektora, resp. předem pevně daný časový úsek, v rámci uzavřené smlouvy nebo v rámci nabídky;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele, lektora a zájemce;
 • užíváním služeb se rozumí veškeré užíváním nabídky lektora na webovém rozhraní, služby lektora jsou poskytování on-line;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.tutoryme.com;
 • zájemcem se rozumí fyzická osoba, podnikatel nebo právnická osoba, která projeví v souvislosti s prezentovanou nabídkou zájem o nabízenou výukovou lekci, resp. která prostřednictvím webového rozhraní odešle objednávku či poptávku na nabídku lektora;
 • zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a uplatní se na vás pouze, pokud jste spotřebitelem.

 

1.2. Funkce webového rozhraní

Webové rozhraní slouží pro zobrazování a prezentování nabídek na výuku jednotlivých předmětů či tematických okruhů od různých lektorů, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a daným lektorem. My jsme provozovatelem webového rozhraní, ale smlouvu o poskytnutí služby uzavíráte přímo s vybraným lektorem, nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby lektorem, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou, není-li výslovně stanoveno jinak.

Jsme oprávněni na základě plné moci od lektora přijmout platbu, případně uzavřít smlouvu jménem lektora či od smlouvy odstoupit.

Prostřednictvím webového rozhraní lze dále filtrovat nabídky lektorů či poptávat lektory na předměty či okruhy, které nejsou přímo nabízeny, a to vyplněním poptávkového formuláře či si prohlížet časové možnosti jednotlivých lektorů.

Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi vámi a lektorem se může řídit dalšími pravidly, která budou vždy uvedena v rámci dané nabídky lektora nebo v následné komunikaci s lektorem. Ustanovení těchto obchodních podmínek má přednost před ustanoveními v rámci nabídky lektora, není-li dále uvedeno jinak.

1.3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Čím se řídí práva a povinnosti vámi a lektorem?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti;
 • podmínkami a pokyny lektora uvedenými na webovém rozhraní nebo v komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také zejména následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;
 • zákonem o ochraně spotřebitele.

1.5. Čím se řídí práva a povinnosti mezi vámi a námi?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

a v otázkách zde neupravených také zejména následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;
 • zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.7. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Jak uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb?

Na webovém rozhraní jsou uvedeny jednotlivé nabídky lektorů včetně popisu dané služby, jejího obsahu, a to zejména možnosti termínu poskytnutí služby a ceny služby. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali poptávku a aby došlo k jejímu přijetí ze strany lektora. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Informace uvedené v nabídce získáváme od lektora (zadává lektor přímo sám) a nejsme tedy odpovědní za jejich přesnost a správnost.

 

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku na službu je možné podat prostřednictvím webovém rozhraní, a to vyplněním formuláře v rámci poptávané nabídky, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména zvolený termín služby, způsob platby a vaše kontaktní údaje. 

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Po odeslání formuláře vám bude zasláno potvrzení včetně platebních údajů na uvedenou emailovou adresu. V inzerátu a v potvrzení vám budou poskytnuty veškeré potřebné informace pro uzavření a plnění smlouvy, a to zejména údaje o osobě lektora a konečnou cenu služby (včetně všech poplatků), není-li dohodnuto jinak.

Pokud bude mít lektor pochybnosti o pravosti a vážnosti poptávky, může vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může lektor odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

 

2.3. Kdy je smlouva uzavřena?

O obdržení nezávazné objednávky služby vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky (potvrzení rezervace) je zasílána automaticky a zároveň se jedná o přijetí objednávky z naší strany nebo ze strany lektora.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na vámi uvedenou e-mailovou adresu, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak.

 

2.4. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kdo je oprávněn přijímat platbu?

Provozovatel je zmocněn od lektora přijímat platbu na základě plné moci.

3.2. Jaké způsoby platby je možné provést?

Cenu služby lze uhradit bezhotovostně nejpozději pět dní před poskytnutím služby na bankovní účet provozovatele. Další případné možnosti platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Platební údaje vám budou zaslány na kontaktní e-mail uvedený v rámci poptávkového formuláři po uzavření smlouvy s poskytovatelem.

3.3. Kdy je splněn závazek uhradit cenu služby?

Váš závazek uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Cenu jste povinni uhradit nejpozději pět dní před poskytnutím služby, pokud není dohodnuto jinak.

Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, má lektor právo na odstoupení od smlouvy a nabídnutí služby jiným zájemcům.

3.4. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.5. Jakými měnami je možné cenu služby uhradit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

 

4. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

4.1. Jak je vám služba poskytnuta?

Služba vám bude poskytnuta v souladu s nabídkou a uzavřenou smlouvou, jakož i právními předpisy, tj. v předem stanoveném čase prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele. Bližší informace ohledně poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.

4.2. Co když se nedostavím na daný termín?

V případě, že se nedostavíte na daný termín poskytnutí služby, nemáte nárok na poskytnutí služby a nemáte nárok na vrácení ceny služby. Dále je zrušení a změna smlouvy upravena v článku 5 obchodních podmínek.

4.3. Můžu postoupit smlouvu o poskytnutí služby (převést službu na třetí osobu)?

Postoupení smlouvy je možné před termínem poskytnutí služby. Podmínkou pro postoupení je souhlas lektora. V případě vašeho zájmu o postoupení smlouvy (převedení práva účasti na poskytnutí služby) na třetí osobu kontaktujte poskytovatele nejpozději den před termínem poskytnutí služby. V případě postoupení jste povinni seznámit třetí osobu s těmito obchodními podmínkami. Lektor má právo na náhradu veškerých nákladů, které s postoupením smlouvy na jinou osobu vynaložil, včetně nákladů, které jsou již nevratně vynaloženy.

4.4. Co musím v průběhu poskytování služby dodržovat?

Účastí na poskytování služby vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi (v případě poskytnutí ubytovacích služeb též ubytovacím řádem) a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh poskytování služby, zejména v případě, že se výuku účastní více zájemců. V případě porušení můžete být vyloučen z probíhající služby bez nároku na vrácení ceny. Rovněž Vám může být odepřeno právo účasti na dalších výukových službách zprostředkovaných webovým rozhraním.

V průběhu poskytování služby není dovoleno bez předchozího výslovného souhlasu pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

Každý zájemce je v průběhu poskytování služby povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny lektora a zástupců lektora;
 • nenarušovat průběh poskytování služby hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nevyrušovat ostatní zájemce;
 • chovat se k poskytovateli a ostatním zájemcům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku lektora či třetích osob.

4.5. Vyhledávání lektorů a komunikace s lektory

Jednotliví lektoři jsou zpravidla fyzické osoby či právnické osoby odlišné od naší společnosti. Odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webového rozhraní dochází ke kontaktování lektorů.

Vezměte na vědomí, že popis jednotlivých služeb (výukových lekcí) včetně jejich cen je vkládán jednotlivými lektory a naše společnost neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost. Konkrétní podmínky poskytnutí služeb vám budou upřesněny přímo lektorem.

Vezměte též na vědomí, že pokud využijete nabídku některého z lektorů, vzniká smluvní vztah výlučně mezi vámi a daným lektorem, nikoliv též mezi vámi a naší společností. Na smluvní vztah se mohou vztahovat další obchodní podmínky příslušného lektora.

 

5. ZRUŠENÍ A ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Můžeme my nebo lektor měnit již uzavřenou smlouvu?

Berete na vědomí, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze výjimečně po dohodě s lektorem.

Jste-li spotřebitelem, berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

Jste-li podnikatel nebo právnická osoba, berete na vědomí, že nemáte právo odstoupit od smlouvy.

 

5.2. Může lektor měnit obsah služby?

Lektor si vyhrazuje právo provést nezbytné nutné změny v parametrech poskytované služby uvedených v nabídce, zejména upravit obsahovou náplň služby, vždy při zachování kvality i délky poskytované služby. O veškerých změnách vás bude poskytovatel informovat e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy.

5.3. Může poskytovatel zrušit smlouvu?

Lektor si vyhrazuje právo službu zcela zrušit mimo jiné v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (např. onemocnění lektora).

5.4. Kdy dostanu své peníze zpět?

Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena služby nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého provozovatel platbu přijal, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne platného odstoupení od smlouvy.

 

6. JAK JE MOŽNÉ HODNOTIT POSKYTOVATELE?

6.1. Jak vložím hodnocení?

U každého lektora je možné vkládat slovní a bodové hodnocení. Hodnocení je možné zveřejnit pouze pomocí uživatelského účtu. U zveřejněného hodnocení bude zveřejněno pouze vaše jméno a příjmení.

6.2. Jaká hodnocení nesmí být zveřejněna?

Je zakázáno vkládat hodnocení, která:

 • zneužívají či omezují hospodářskou soutěž, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno a pověst;
 • lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále reference erotického či pornografického charakteru;
 • obsahují kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje;
 • obsahují adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace;
 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které uvedená pravidla nebo tyto obchodní podmínky porušují.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925), případně ujednáními s poskytovatelem. O reklamaci rozhodne lektor ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci můžete prostřednictvím kontaktních údajů lektora nebo na adrese sídla lektora. Reklamace lektor vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u něj uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

Neneseme odpovědnost za kvalitu služeb, které vám jsou na základě smlouvy poskytnuty poskytovatelem.

 

7.1. Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služby lektor odpovídá za to, že jsou služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu v nabídce na webovém rozhraní nebo dohody v rámci komunikace prostřednictvím webového rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Reklamaci služeb u lektora uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vám byla služba poskytnuta. Doporučujeme vám vady služeb řešit ihned nahlášením vady lektorovi v průběhu poskytování služby.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

 • bezplatné poskytnutí náhradní služby;
 • přiměřená sleva z ceny služby;
 • odstoupení od smlouvy v případě závažného porušení smlouvy (tj. vrácení peněz).

Zvolený způsob řešení reklamace sdělte lektorovi při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na přiměřenou slevu z ceny.

Máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které vám v souvislosti s uplatněním reklamace vznikly.

7.2. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili. Půjde především o případ, kdy vám služba nebyla řádně poskytnuta v důsledku nedostavení se na řádný termín poskytované služby. 

7.3. U koho mám práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění uplatněte přímo u daného lektora, se kterým byla uzavřena smlouva. V případě, že budou práva z vadného plnění uplatněny u nás, bude tento požadavek předán danému lektorovi a vy budete o této skutečnosti informováni. Upozorňujeme vás, že za řádné plnění smlouvy my neodpovídáme.

 

8. Registrace a uživatelský účet

8.1. Pro využívání služby provozovatele je nezbytné se registrovat. Registrace je bezplatná.

8.2. Pro registraci je žádoucí vyplnit kontaktní údaje (zejména označení fyzické osoby, podnikatele nebo společnosti, identifikační údaje a e-mailovou adresu) a zvolte si heslo; jako uživatelské jméno bude použita vámi zadaná e-mailová adresa. Registrací vám je založen uživatelský účet.

8.3. Uživatelské jméno a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

8.4. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat služby lektorů, vkládat a odstraňovat inzeráty (pokud si zřídíte účet jako učitel), zadávat poptávky na tematické okruhy a předměty, užívat další související služby provozovatele a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

8.5. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.6. Vezměte na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto Podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

 

 

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

10.2. Kdo provádí kontrolu podnikání?

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

10.3. Jak vyřizujeme případné stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, stížnosti směřující poskytovateli zasílejte přímo na kontaktní e-mail poskytovatele. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

10.4. Jaká práva máte při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 10. 10. 2020

 

 

 

Vložte hypertextový odkaz.

 

 

 

Informaci o subjektu, na který se může spotřebitel obrátit, máte povinnost uvést viditelně i na Vaše internetové stránky.

 

Předpisy Evropské unie stanoví především povinnost uvést na Vašich internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Pokud učiníte nabídku zboží spotřebiteli prostřednictvím e-mailu, je potřeba odkaz na platformu uvést i v tomto e-mailu.

 

Dějepis

Zobrazit

Německý jazyk

Zobrazit

Fyzika

Zobrazit

Ruský jazyk

Zobrazit

Biologie

Zobrazit