Portál je možné používať aj zo Slovenska, na Slovenskej verzii usilovne pracujeme.

Všeobecné obchodní podmínky pro nabízení lekcí

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nabízení lekcí se vztahují na nabízení lekcí a souvisejících služeb provozovatele prostřednictvím webového rozhraní www.tutoryme.com provozovaného

naší společností:

Tutoryme s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 08153221

není plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112151

Adresa pro doručování: Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno

Kontaktní e-mail: info@tutoryme.com

dále jen jako „provozovatel

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité některé níže definované pojmy:

 • nabídkou se rozumí nabídka jakéhokoliv lektora, kterou lektor zveřejňuje na webovém rozhraní (zpravidla se jedná o nabídku na výuku jednotlivých předmětů či tematických okruhů);
 • lektorem je každá fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami využívá služeb provozovatele, zejména propaguje prostřednictvím nabídky možností svoji výuky a svoje schopnosti;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nabízení lekcí;
 • nabídkou lektora se rozumí zejména veškeré informace případně i materiály vložené lektorem v souvislosti s užíváním služby na webovém rozhraní provozovatele, zejména zadáním nabídky – přidáním informací týkající se jeho možností výuky jednotlivých předmětů či tematických okruhů;
 • obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré texty, materiály a informace, předkládané provozovatelem jako součást služby;
 • provozovatelem je naše společnost Tutoryme s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 08153221, není plátcem DPH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112151;
 • nabídkou lektora se rozumí nabídka výuky specifikovaného předmětu či okruhu, který je nabízen na webovém rozhraní provozovatele a lze prostřednictvím webového rozhraní provozovatele zakoupit;
 • služby provozovatele (nebo jen „služby“) jsou služby, které provozovatel prostřednictvím webového rozhraní poskytuje. Jedná se především o propagační a inzertní služby, služby týkající se správy nabídek, odpovědi na dotazy a další služby uvedené na webovém rozhraní;
 • smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb (zejména zobrazení nabídky výukových lekcí lektora) či jiná smlouva uzavřená mezi provozovatelem a lektorem dle těchto obchodních podmínek;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele, lektora a zájemce;
 • užíváním služeb se rozumí veškeré aktivity lektora na webovém rozhraní;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.tutoryme.com;
 • zájemcem se rozumí fyzická osoba, podnikatel nebo právnická osoba, která projeví v souvislosti s prezentovanou nabídkou zájem o nabízenou výukovou lekci, resp. která prostřednictvím webového rozhraní odešle poptávku na nabídku lektora.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a lektora při objednávce a užívání služeb provozovatele na webovém rozhraní, nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní. Na služby poskytované zájemcům se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro zájemce.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a lektorem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a lektorem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5. Registrací na webovém rozhraní lektor stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.6. Lektor bere na vědomí, že za poskytnutí služby nabízené lektorem v předmětné nabídce provozovatel nijak neodpovídá, ani není stranou takové smlouvy, dále bere na vědomí, že veškeré reklamace a práva z vadného plnění je povinen řešit s zájemcem přímo lektor.

 

2. Registrace a uživatelský účet

2.1. Provozovatel podmiňuje zveřejňování nabídek lektora registrací na webovém rozhraní. Registrace je bezplatná.

2.2. Pro registraci je nutné vyplnit kontaktní údaje (zejména označení fyzické osoby, podnikatele nebo společnosti, identifikační údaje a e-mailovou adresu) a zvolit si heslo; jako uživatelské jméno bude použita vámi zadaná e-mailová adresa. Registrací je založen uživatelský účet.

2.3. Uživatelské jméno a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je lektor povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především objednávat služby provozovatele, vkládat a odstraňovat nabídky, odpovídat na poptávky zájemců, užívat popřípadě další služby provozovatele a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.5. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích lektora je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.6. Provozovatel má dále právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

2.7. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací či uveřejněním inzerátu bez registrace je upravena v  Zásadách ochrany osobních údajů .

 

3. Nabídky a uzavření smlouvy (o poskytnutí služeb)

3.1. Nabídky může lektor zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním příslušného webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné. Formuláře může nastavit určitá omezení pro možnost vyplnění některých údajů.

3.2. Provozovateli náleží za poskytování služeb provize ve výši 23% z hodnoty plnění (ceny výukové lekce), které lektor poskytl zájemci. V případě, že se provozovatel stane plátcem DPH je oprávněn odměnu za služby navýšit od DPH.

3.3. Služby provozovatele, jsou poskytovány na základě smlouvy, tj. po založení uživatelské účtu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel založí uživatelský účet, kdy součástí této procedury je potvrzení těchto obchodních podmínek

3.4. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

3.5. Lektor je oprávněn nabídku kdykoliv před zakoupením předmětné lekce či výuky zájemcem odstranit.

3.6. Lektor se zavazuje udržovat nabídku a informaci v ní obsažené aktuální. Při každé změně týkající se podmínek nabízení se lektor zavazuje provést úpravu nabídky případně jeho odstranění.

 

4. Platební podmínky

4.1. Registrace i zveřejnění nabídky je bezplatné. Provozovatel má však právo na odměnu za každou uzavřenou smlouvu o poskytnutí služby.

4.2. Poskytovatel zmocňuje provozovatele, aby přijímal veškeré finanční plnění od zájemců plynoucí z uzavřených smluv o poskytnutí služby.

4.3. Provozovatel si z finančního plnění poskytnutého zájemcem dle výše uvedeného ponechá 23 % jako odměnu a zbylých 77 % převede na bankovní účet lektora, který poskytovatel k tomuto účelu sdělil provozovateli (např. prostřednictvím webového rozhraní či e‑mailem); popřípadě odměna navýšená o DPH, resp. snížená částka pro lektora o DPH z odměny provozovatele. Provozovatel je povinný takto učinit do 10 pracovních dní od uplynutí předcházejícího měsíce, za který má být lektorovi zaslány finanční plnění za poskytnuté služby. Lektor bere na vědomí, platební systém používaným provozovatel webového rozhraní může mít nastaven minimální možné částky k vyplacení; bližší informace jsou uvedené přímo na webových stránkách provozovatel či webových stránkách společnosti poskytující platební systém.

4.4. V případě, že zájemce neuhradí cenu služby poskytovatele v termínu splatnosti, informuje o této skutečnosti provozovatel poskytovatele nejpozději v termínu poskytnutí služby. V tomto případě nenáleží provozovateli žádná odměna.

4.5. Lektor je povinen uvědomit provozovatele o odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby ze strany zájemce, a to neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku odstoupení. Provozovatel je v takovém případě povinen vrátit finanční plnění zájemci v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami pro zájemce. V případě, že platba uhrazená zájemcem za lekci nebyla ještě převedena lektorovi platí, že provozovatel převede na bankovní účet zájemce cenu za lekci. Pokud již byla platba ponížená o provizi zaslána lektorovi, je lektor povinen vrátit zájemci celou platbu uhrazenou zájemcem. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby ze strany poskytovatele, nenáleží mu žádné finanční plnění.

4.6. Lektor není oprávněn přijímat jakákoli finanční plnění od zájemce. V případě, že lektor přijme jakékoli finanční plnění od zájemce spojené se službou lektor, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a z tohoto plnění odvést provizi na účet provozovatele za stejných podmínek jako kdyby zájemce uhradil platbu za nabídku lektora přímo provozovateli. V případě porušení této povinnosti se bude jednat o podstatné porušení této smlouvy.

4.7. Smluvní strany souhlasí a sjednávají, že veškeré faktury či daňové doklady mohou být vystavovány, doručovány, přijímány a dále používány v plném rozsahu v elektronické podobě dle příslušných právních předpisů namísto podoby listinné.

 

5. Podmínky poskytování služeb provozovatele

5.1. Zveřejňovaná nabídka musí přímo souviset se zaměřením webového rozhraní, tj. musí jít o nabídku výuky předmětných lekcí či oborů.

5.2. Lektor je oprávněn nabídku kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů uvedených v nabídce.

5.3. Poskytovatel je povinen se řídit přiměřeně všeobecnými obchodními podmínkami pro zájemce, a to zejména v otázkách uzavření smlouvy o poskytnutí služby, platby za služby, poskytnutí služby poskytovatele a zrušení a změny smlouvy o poskytnutí služby.

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku neuveřejnit nebo uveřejněnou nabídku odstranit, pokud nabídka:

 • není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
 • neodpovídá zaměření webového rozhraní;
 • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
 1. multilevel marketingem a provizními systémy nebo
 2. neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
 • obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
 • obtěžuje ostatní zájemce nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
 • nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky tyto obchodní podmínky nebo dobré mravy.

5.5. Lektor prohlašuje a odpovídá za to, že:

 • je oprávněn poskytovat výuku lekcí, které jsou předmětem nabídky, a že má pro tuto činnost patřičná oprávnění;
 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro zveřejňování inzerátu;
 • veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

5.6. Lektor prohlašuje a odpovídá za to, že je autorem nebo držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah veřejné části jeho uživatelského účtu či nabídky. Pokud lektor není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora.

5.7. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.4. ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článku 5.5., a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po lektorovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Lektor se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob lektorem.

5.8. Webové rozhraní umožňuje zájemcům a třetím osobám (zejm. zájemcům o nabízené plnění) kontaktovat lektora. Lektor se zavazuje, že při komunikaci se zájemci a se třetími osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Lektor není bez předchozího souhlasu oprávněn komunikovat se zájemci o jeho nabídku, tj. o možnosti poskytování služeb, mimo webové rozhraní provozovatele. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po lektorovi náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s lektorem spolupráci.

5.9. V případě častých reklamací zájemců nebo třetích osob na poskytnuté služby lektora může provozovatel ukončit spolupráci s lektorem. Provozovatel má v takovém případě zejména právo odstranit veškeré nabídky a případně zrušit uživatelský účet lektora.

5.10. Lektor zmocňuje poskytovatele k uzavření smlouvy jménem lektora, zejména v případech automatizovaného uzavírání smluv prostřednictvím webového rozhraní či od smlouvy o výuce odstoupit, a to zejména v případě neuhrazení ceny služby zájemcem v době splatnosti.

 

6. Reklamace služeb provozovatele

6.1. Práva lektora z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, 2615 až 2619, § 2099 až 2117.

6.2. Lektor je oprávněn reklamovat poskytnuté služby z následujících důvodů:

 • nabídka z důvodů na straně provozovatele neodpovídá svému obsahu, který lektor vložil v rámci webového formuláře;
 • nabídka z důvodu na straně provozovatele netrvá po dohodnutou dobu.

6.3. Reklamaci je lektor povinen oznámit provozovateli nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby, a to prostřednictvím kontaktní adresy provozovatele, na adrese sídla provozovatele nebo v jeho provozovně, je-li zřízena. Aniž jsou dotčena jakákoliv práva lektora z vadného plnění dle výše uvedeného, je nicméně vhodné informovat provozovatele neprodleně po zjištění vady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.

6.4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace lektorem uplatněna.

6.5. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění nabídky nebo jiným způsobem. Kromě výše uvedených práv má lektor vždy právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zakládá-li vada podstatné porušení smlouvy, má lektor právo od této smlouvy odstoupit.

6.6. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne lektorovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů nebo obsahu lektora.

 

7. Odpovědnost provozovatele

7.1. Webové rozhraní slouží pouze jako zdroj informací o inzerentech a jejich inzerátech. Provozovatel není zprostředkovatelem smlouvy, kterou případně zájemci s inzerenty uzavřou, a neodpovídá za škodu či újmu způsobenou inzerentovi ze strany zájemce či třetích osob.

7.2. Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb provozovatele, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

 

8. Doba trvání spolupráce a její ukončení

8.1. Nabídka bude na webovém rozhraní zobrazován po dobu určitou, tj. do okamžiku kdy by mělo dojít k poskytnutí nabízené služby lektora. Lektor může prostřednictvím svého uživatelského účtu upravovat plánované možnosti výuky dle možností webového rozhraní.

8.2. Lektor je oprávněn odstranit svůj inzerát a také ukončit užívání služeb provozovatele kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu. V tomto případě také dojde zároveň k ukončení propagace lektora a jeho nabídek provozovatelem.

8.3. Provozovatel je oprávněn odstranit veškeré nabídky při ukončení provozování webového rozhraní.

 

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být lektorovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Lektor se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2. Dále se lektor zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

9.3. V případě porušení povinnosti v článku 1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci s lektorem a odstranit bez náhrady veškerou nabídku lektora. Právo provozovatele na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

10. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

10.1. Provozovatel není poskytovatelem služby, která je obsahem nabídky. Provozovatel nijak neodpovídá ani neručí za plnění povinností ze smluv, které jsou uzavřeny v souvislosti s nabídkou. Jednotliví lektoři mohou stanovit vlastní podmínky poskytnutí služby, tyto podmínky však nesmí být v rozporu se zákonem, těmito obchodními podmínkami ani Všeobecnými obchodními podmínkami pro zájemce.

10.2. Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.3. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí lektor používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.4. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

10.5. Pokud se při užívání webového rozhraní lektor dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup lektora na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je lektor dále povinen uhradit provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

10.6. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah lektor nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele webového rozhraní či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní (vyjma těch, které jsou obsahem vlastního nabídky lektora).

 

11. Informace pro spotřebitele

11.1. O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že inzerent služby uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na lektora ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek (zejména tohoto článku 11 obchodních podmínek)

11.2. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje lektor výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která činí 14 dnů od uzavření smlouvy. Lektor bere na vědomí, že na základě této skutečnosti je provozovatel oprávněn započít poskytování služby i před uplynutím výše uvedené lhůty.

11.3. Vznikne-li mezi lektorem, který je spotřebitelem, a provozovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má lektor, který je spotřebitelem, právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může lektor uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnili u provozovatele právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

11.4. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které lektor od provozovatele zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, může lektor rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12. Zpracování osobních údajů zájemců

12.1. Provozovatel a lektor, který není spotřebitelem, vystupují ve vztahu k zájemcům jako společní správci osobních údajů. Lektor má přístup k osobním údajům zájemce v rozsahu jméno, příjmení (případně obchodní firma).

12.2. Lektor se zavazuje zpracovávat osobní údaje zájemců výlučně za účelem poskytnutí služby, která je obsahem nabídky.

12.3. Lektor je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi lektorem a zájemcem. Lektor je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.

12.4. Informační povinnosti i výkon práv v souvislosti s osobními údaji zájemců zajišťuje provozovatel.

12.5. V případě, že se na lektora obrátí zájemce se žádostí o výkon svých práv v souvislosti s jeho osobními údaji, je lektor povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu předat provozovateli, který ji vyřídí.

12.6. Pokud lektor poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 12. obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po lektorovi náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Jelikož je předmětem smlouvy dlouhodobé a opakované poskytování služeb stejného druhu, jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky včetně zásad ochrany osobních údajů jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.10.2020.

 

 

 

 

 

Německý jazyk

Zobrazit

Italský jazyk

Zobrazit

Dějepis

Zobrazit

Biologie

Zobrazit

Anglický jazyk

Zobrazit